1. Zasady funkcjonowania serwisu i definicje

 1. Regulamin niniejszy przeznaczony jest dla osób korzystających z webinariów i szkoleń internetowych.
 2. Definicje:

a) Szkolenie lub webinarium – transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych. Zakres szkoleń prowadzonych z pomocą niniejszej strony obejmuje w szczególności:

 • doskonalenie wykorzystania usług, posługiwania się oprogramowaniem i sprzętem,
 • wzbogacanie wiedzy, przede wszystkim dotyczącej używania Instagrama w biznesie,
 • praktyczne wykorzystanie informatyki i nowych technik zdobywania klientów.

b) Usługodawca – Gosia Lammers z siedzibą: Ubachsberg 65, 3825DA Amersfoort, Holandia; numer rejestracyjny przedsiębiorstwa (numer KVK) 73594989.

c) Serwis – niniejsza strona https://www.gosialammers.com/ wraz z subdomenami służąca do rejestracji Uczestników i prowadzenia szkoleń (webinariów).

d) Uczestnik – każda osoba fizyczna, która bierze udział w Szkoleniu (webinarium).

e) Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika mające na celu deklarację chęci udziału w szkoleniu (webinarium). Działania te potwierdzane są poprzez kliknięcie w link w mailu przychodzącym z niniejszego serwisu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu.

2. Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby:

 1. zagwarantować wysoką jakość tematyczną i wysoką wartość merytoryczną szkolenia (webinarium),
 2. zapewnić wysoką jakość techniczną prowadzonego szkolenia (webinarium).

3. Prawa Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania szkolenia (webinarium) w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych,
 2. wprowadzania zmian w programie szkolenia (webinarium) z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy,
 3. co w takim przypadku jednak nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

4. Proces rejestracji

Rejestracja dokonywana jest dla danego szkolenia przez Uczestnika – poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu.

5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Usługodawca – na zasadach określonych w zawartej na stronie internetowej https://www.gosialammers.com/polityka-prywatnosci/ informacja o polityce prywatności Gosia Lammers.
 2. Uczestnik, podając w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe konieczne do realizacji szkolenia (webinarium) – jednocześnie:
  • potwierdza zaznajomienie się z informacją o polityce prywatności Gosia Lammers oraz oświadcza, że ją akceptuje,
  • oświadcza, że podawane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celu promocji (marketingu) produktów i firm,
  • wyraża zgodę na nagrywanie przez Usługodawcę jego wizerunku w trakcie szkolenia (webinarium) i na wykorzystywanie w działalności komercyjnej przez Usługodawcę lub jego kontrahentów takich nagrań z jego wizerunkiem, w całości lub ich fragmentów.
 3. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Usługodawcę danych podawanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze świadczenie usługi przez Serwis jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym – równoważne z usunięciem konta Uczestnika.
 4. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu w komputerze Uczestnika instalowane są pliki typu „cookie”. Instalacja tych plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.

6. Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkoleń (webinariów) oraz z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  • działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
  • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  • nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
  • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu oraz co do polityki prywatności Gosia Lammers i zapoznawania się z tymi zmianami.
 2. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią swoich praw i obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu, w tym również nie może odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

7. Ochrona prawem autorskim

 1. Usługodawca informuje, że wykorzystywane przez niego w Serwisie oraz w trakcie szkoleń (webinariów) wszelkie materiały, w szczególności programy, materiały wideo, zdjęcia, teksty, grafika i dźwięki – są chronione autorskimi prawami osobistymi.
 2. Udostępniane Uczestnikom za pośrednictwem Serwisu nagrania lub fragmenty nagrań ze szkoleń (webinariów) – są na rzecz Usługodawcy chronione także autorskimi prawami majątkowymi. W związku z tym, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 7. pkt 2. niniejszego regulaminu, Uczestnicy obowiązani są do wykorzystywania tych nagrań lub fragmentów nagrań wyłącznie do użytku osobistego.
 3. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz sprzedaż lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych nagrań lub fragmentów nagrań ze szkoleń (webinariów) – wymaga uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

8. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Usługodawcy lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 2. Usługodawca zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane:
  • nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń (webinariów) – z wyjątkiem tych, które powstały w wyniku zaniedbań lub złej woli Usługodawcy,
  • odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia (webinarium),
  • ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za jego zgodą.

10. Wymagania techniczne dla korzystania ze szkoleń (webinariów)

 1. Wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika jest niezbędne w celu wzięcia udziału w szkoleniu (webinarium), są podane na stronie szkolenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników.

11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu oraz treści informacji o swej polityce prywatności. O wprowadzeniu takich zmian Usługodawca zawiadomi Uczestników drogą elektroniczną z wyprzedzeniem jednego miesiąca.
 2. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia Uczestnik poinformuje Usługodawcę, że nie akceptuje tych zmian – wówczas zostaje wyrejestrowany z Serwisu.
 3. Natomiast, jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia Uczestnik nie poinformuje Usługodawcy o braku swej akceptacji zmian – wówczas przyjmuje się, że Uczestnik te zmiany zaakceptował.
 4. Usługodawca ma siedzibę w Holandii i w związku z tym prawem właściwym dla rozpoznania ewentualnych sporów pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą jest prawo holenderskie.