OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ: Gosia Lammers

1)   Postanowienia ogólne

W rozumieniu ogólnych warunków użyte poniżej określenia oznaczają:

  1. 1  Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła wykonawcy świadczenie pracy.

1.2   Zleceniobiorca: Gosia Lammers (dalej zwany ‘zleceniobiorca’)

1.3   Partner: Osoba trzecia wspomagana przez Zleceniobiorcę przy realizacji zlecenia.

2)   Zakres zastosowania ogólnych warunków

2.1 Dla wszystkich usług zleconych przez zleceniodawcę i przyjętych do wykonania przez zleceniobiorca mają wyłączne zastosowanie niniejsze ogólne warunki. Dotyczy to również dodatkowych i kolejnych zleceń.

2.2 Zlecając świadczenie danej pracy, zleceniodawca jednoznacznie wyraża zgodę na przyjęcie wyłącznie obowiązujących niniejszych warunków.

2.3 W przypadku przyjęcia przez lub w imieniu zleceniobiorca zlecenia złożonego przez zleceniodawcę, w którym zleceniodawca odsyła do swoich warunków ogólnych, zleceniobiorca wyraźnie odrzuca warunki zleceniodawcy.

3) Data rozpoczęcia i czas trwania, realizacja i zakończenie zlecenia
3.1 Umowa zawierana jest zasadniczo po pisemnym przyjęciu zlecenia przez zleceniobiorcę. Przyjęcie zlecenia odbywa się za pisemnym potwierdzeniem. Wyżej wymieniona zasada odnosi się również do zmian w zleceniach. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości decydujące w tym zakresie jest faktyczne świadczenie usług.

3.2 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba, że z charakteru i zakresu określonego zlecenia wynika, że została zawarta na czas określony.

3.3 Uważa się, że wszystkie zlecenia przekazywane są do wyłącznej realizacji przez zleceniobiorca. Dotyczy to również sytuacji, gdy istnieje założenie, że zlecenie zostanie wykonane przez konkretną osobę. Paragrafy 7: 404, 7: 407 ust. 2 i 7: 409 holenderskiego kodeksu cywilnego (“BW”) wyraźnie nie mają zastosowania do zleceń przyjmowanych przez lub w imieniu zleceniobiorca.

3.4 Podczas wykonywania zlecenia zleceniobiorca dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszej jego realizacji. Zleceniobiorca nie odpowiada za osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

3.5 Zleceniobiorca ma prawo do zaangażowania partnerów do wykonania przez zleceniodawcę zlecenia. Ma to miejsce tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody zleceniodawcy. Związane z powyższym koszty ponosi zleceniodawca. Zleceniodawca ma prawo pisemnie wycofać raz wydana zgodę w każdym momencie realizacji umowy. Związane z wycofaniem zgody (finansowe) konsekwencje ponosi zleceniodawca.

3.6 Zleceniodawca i zleceniobiorca mają, w każdym przypadku, prawo do przedterminowego zakończenia realizacji zlecenia bez podania przyczyny, przy założeniu, że zleceniobiorca przerwie zlecenie przedterminowo i jednostronnie, wyłącznie w sposób rozważny i powodujący możliwie jak najmniejszą szkodę dla zleceniodawcy. Przedterminowe zakończenie realizacji zlecenia nie ma wpływu na należność kwot zafakturowanych lub do zafakturowania przez zleceniobiorca.

4)    Dane udostępniane przez zleceniodawcę

4.1 Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia, w wymaganym czasie, wszelkich dokumentów i informacji, dotyczących zlecenia i niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

5)    Siła wyższa

5.1 Jeżeli zleceniobiorca nie jest w stanie terminowo lub właściwie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy, z przyczyn od niego niezależnych, zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, gdy zleceniobiorca będzie mógł wypełniać swoje zobowiązania w sposób określony umową.

6)    Honorarium

6.1 Zleceniobiorca przed rozpoczęciem świadczenia pracy ma prawo do wstrzymania się z podjęciem wykonania zlecenia do czasu wpłacenia przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorca uzasadnionej i odpowiedniej zaliczki na poczet wykonania zlecenia lub zagwarantowania jej zapłaty.

6.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej, świadczenie pracy będzie odbywać się na podstawie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie pracy, pomnożonych przez stawkę godzinową, uwzględniając charakter, zakres i znaczenie zlecenia. Godziny podróży [odbytej w związku z wykonaniem zlecenia] będą w pełni wliczane do wynagrodzenia.

6.3 Zleceniodawca zostanie w pełni obciążony zaliczkami i płatnościami dokonanymi przez zleceniobiorca w imieniu zleceniodawcy na rzecz osób trzecich.

6.4 W ustalonym przez zleceniobiorca czasie do wynagrodzenia mogą zostać doliczone płatności wymienione w punkcie 6.3, w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy, włącznie z podatkiem od towarów i usług. Zasadniczo zleceniobiorca wystawia faktury co miesiąc za usługi świadczone w poprzednim miesiącu. Zleceniobiorca może jednostronnie zmienić częstotliwość fakturowania.

7)     Płatność, prawo retencji

7.1 Płatności zafakturowanych kwot należy dokonać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, bez odliczeń lub potrąceń roszczeń. Zleceniobiorca może jednostronnie zmienić termin płatności.

7.2 Jeżeli zleceniodawca, zawierający umowę  jako osoba prawna ( także firma jednoosobowa),  w terminie określonym powyżej lub w innym, pisemnie uzgodnionym terminie, nie dokona płatności, oznacza to zwłokę i zgodnie z prawem zleceniobiorca ma prawo do naliczenia, bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia, odsetek ustawowych, określonych w artykule 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego (“BW”), od należnej kwoty, począwszy od terminu należnej płatności do dnia całkowitej zapłaty, bez uszczerbku dla dalszych praw przysługujących zleceniobiorca.

7.3 Wszelkie koszty, sądowe i pozasądowe, powstałe w celu uzyskania płatności, w tym wszelkie koszty związane z pomocą prawną, zostaną doliczone do rachunku zleceniodawcy. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą co najmniej 15% kwoty należnej od zleceniodawcy, przy minimalnej opłacie 50 euro netto. Jeśli zleceniodawca zawiera umowę  jako konsument, koszty sa wyliczane na podstawie tabeli zawartej w ‘Prawie Wierzycieli do naliczana przedprocesowych kosztow windykacyjnych’ ( Wet Inacasso Kosten).

7.4 Bez względu na uzgodnienia zawarte powyżej,  jeśli  zleceniodawca zawiera umowe jako konsument,  zwłoka ma miejsce po wezwaniu do zapłaty spełniającym wymogi Kodeksu Cywilnego (NL BW WIK)  i nie ureguluje należności lub innych zoobowiązań wynikających z umowy.

8)     Reklamacje
8.1 Reklamacja dotycząca zafakturowanej kwoty powinna zostać złożona w zleceniobiorca pisemnie, w terminie pięciu dni od daty wystawienia faktury.

8.2 Reklamacja dotyczącą wykonania zlecenia powinna zostać złożona w zleceniobiorca pisemnie, w terminie czternastu dni od daty wysłania dokumentów będących przedmiotem roszczeń.

8.3 Reklamacja dotycząca wykonania zlecenia nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku płatności.

9)     Odpowiedzialność
9.1 W przypadku nieprawidłowego wykonania zlecenia z winy zleceniobiorcy, przy spełnieniu wymogu określonego w punkcie 8.2, zleceniobiorca, na ile to możliwe, poprawi zaistniałe błędy i wyeliminuje opóźnienia. Za wszelkie szkody pośrednie, w jakikolwiek sposób związane ze zleceniem lub spowodowane błędem w wykonaniu zleceniaw tym stagnację w działalności przedsiębiorstwa zleceniodawcy, zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

10)   Zachowanie poufności
10.1 Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem pracy, chyba że przez zleceniodawcę zostanie zwolnione z tego obowiązku.

11)   Ochrona Państwa danych osobowych
11.1 Stosunek prawny między Państwem a zleceniobiorca podlega prawu holenderskiemu, dlatego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem holenderskim i przepisami w zakresie ochrony prywatności, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Informacje o tym, do jakich celów używamy Państwa danych, dlaczego jest to dla Państwa ważne, jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie są Państwa prawa, znajdą Państwo w oddzielnym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

12)   Prawo właściwe
12.1 Wszystkie umowy zawarte pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w odniesieniu do których całkowicie lub częściowo zastosowanie mają niniejsze ogólne warunki, podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie.

13)   Zmiany, interpretacja

13.1 W przypadku rozbieżności w interpretacji treści i zakresu niniejszych ogólnych warunków holenderska wersja tekstu jest wersją obowiązującą.

Amersfoort,  styczeń 2019