Informacja o polityce prywatności Gosia Lammers

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przekazywanych Gosia Lammers przez Ciebie, a także wszystkich danych osobowych, które Gosia Lammers zbiera na Twój temat, dotyczących zarówno sposobu korzystania ze strony internetowej www.gosialammers.com (z wykorzystaniem plików cookie), jak i korzystania z jej usług. Niniejsza Informacja o polityce prywatności pozwala zrozumieć, w jaki sposób Gosia Lammers będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz opisuje, jak Gosia Lammers gromadzi dane osobowe i z nich korzysta oraz komu je udostępnia.

1.    KIM JESTEM?

Funkcję administratora danych pełni Gosia Lammers (siedziba: Ubachsberg 65, 3825DA Amersfoort, Holandia; numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer KVK: 73594989). Oznacza to, że Gosia Lammers decyduje o tym, w jaki sposób i do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe.

2.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Gosia Lammers jest jednocześnie inspektorem ochrony danych, zapewniającym zarówno zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych jak i udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania z zakresu ochrony danych. Głównym organem nadzorczym sprawującym kontrolę w zakresie ochrony danych nad Gosia Lammers jako administratorem danych jest Autoriteit Persoonsgegevens (holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie ochrony danych do organu nadzorczego w dowolnym momencie.

W celu wykonania praw związanych z ochroną danych możesz złożyć wniosek także korzystając z pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3.    DANE OSOBOWE – CO TO TAKIEGO?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby fizycznej, która może zostać jednoznacznie zidentyfikowana na podstawie tych danych. Są to w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub bankowej, numer konta bankowego. Identyfikacja może nastąpić tylko na podstawie tych danych lub w połączeniu z innymi danymi, które znalazły się w inny sposób w posiadaniu administratora danych lub mogą się znaleźć w takim posiadaniu.

4.    JAK GOSIA LAMMERS GROMADZI DANE OSOBOWE?

Gosia Lammers gromadzi dane osobowe na swojej stronie internetowej, a także przez e-mail, telefonicznie, oraz drogą pocztową, jeśli wysyłasz do niej list pocztą.

5.    DLACZEGO GOSIA LAMMERS GROMADZI DANE OSOBOWE? (CELE PRZETWARZANIA DANYCH)

Gosia Lammers gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 1. Aby utworzyć u niej Twoje konto. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
 2. Aby przetworzyć autoryzację płatności kartą. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imię i nazwisko płatnika, numer jego telefonu, adres e-mail i adres IP, dane karty kredytowej/debetowej lub inne informacje dotyczące płatności lub banku.
 3. Aby możliwie najtrafniej świadczyć usługi nabyte przez Ciebie. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imię i nazwisko uczestników, ich wiek, rodzaj działalności, jaką prowadzą lub maja zamiar prowadzić, ich numery telefonów i adresy e-mail.
 4. Aby skontaktować się z Tobą (na przykład w przypadku zakłóceń w realizacji nabytych przez Ciebie usług) przez e-mail, telefon, SMS, MMS, wiadomości w aplikacji, usługę czatu, media społecznościowe, rozmowy telefoniczne, pocztę tradycyjną. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imiona i nazwiska uczestników oraz informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny).
 5. Aby wysyłać newsletter i/lub broszury reklamowe i możliwie najtrafniej wskazywać produkty dla Ciebie. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imię i nazwisko uczestników, ich adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail.
 6. Aby skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia klientów na potrzeby analizy, poprawy jakości usług świadczonych przez Gosia Lammers, ich rozwoju, pomiaru skuteczności kampanii reklamowych, poprawy działania strony internetowej, dostosowania usług do potrzeb uczestników. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imiona i nazwiska uczestników oraz informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), informacje na temat wcześniejszych rezerwacji.
 7. Aby wspierać realizację celów administracyjnych i prawnych, na przykład wykrywania prób nadużyć finansowych. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy IP, informacje dotyczące wcześniejszych transakcji, dane karty kredytowej/debetowej, informacje na temat roszczeń i skarg.
 8. Aby wspierać realizację celów administracyjnych i prawnych, przestrzegać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości, fakturowania, kontroli, ochrony konsumentów. W tym celu Gosia Lammers gromadzi następujące dane związane z fakturowaniem.

6.    PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Czynności przetwarzania danych wskazane w pkt 5. lit. a)-c) niniejszej Informacji o polityce prywatności są niezbędne do wykonania umowy, która ma zostać zawarta między Tobą a Gosia Lammers, lub w celu podjęcia na Twój wniosek kroków umożliwiających zawarcie umowy, w związku z czym podstawą przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1. lit. b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 o ochronie danych („RODO”).

Podstawą prawną czynności przetwarzania danych wskazanych w pkt 5. lit. d) niniejszej Informacji o polityce prywatności jest Twoja zgoda – zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. a) i art. 9. ust. 2. lit. a) RODO.

Podstawą prawną czynności przetwarzania danych wskazanych w pkt 5. lit. e)-g) niniejszej Informacji o polityce prywatności jest uzasadniony interes Gosia Lammers (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO). W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Gosia Lammers, Gosia Lammers dokładnie zbada Twoje interesy i podstawowe prawa i wolności w celu stwierdzenia, czy mają one charakter nadrzędny wobec uzasadnionych interesów Gosia Lammers (test równowagi).

Czynność przetwarzania danych wskazana w pkt 5. lit. h) niniejszej Informacji o polityce prywatności jest niezbędna do wypełnienia obowiązków prawnych mających zastosowanie do Gosia Lammers, w związku z czym podstawą przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1. lit. c) RODO.

Konsekwencje odmowy/braku podania danych osobowych

Proszę pamiętać, że Gosia Lammers potrzebuje danych osobowych wymienionych w powyższym pkt 5. niniejszej Informacji o polityce prywatności w celu spełnienia ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług lub kierowania spersonalizowanych ofert. Jeśli nie przekażesz Gosia Lammers żądanych danych osobowych, Gosia Lammers nie będzie w stanie świadczyć wszystkich lub części żądanych usług.

W takich sytuacjach nie będziesz mieć możliwości rezygnacji z usług ani prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

7.    JAK DŁUGO GOSIA LAMMERS PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Gosia Lammers przetwarza Twoje dane osobowe przez okres czasu niezbędny do realizacji celów wymienionych w niniejszej Informacji o polityce prywatności lub do upływu terminu przedawnienia określonego odpowiednimi przepisami prawa.

Gosia Lammers przechowa Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne: przez okres 6 lat od wykonania umowy zawartej z Gosia Lammers w celu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zatrzymywania danych.

W przypadku dokumentów księgowych okres zatrzymywania danych wynosi 8 lat od zamknięcia roku obrotowego – zgodnie z holenderską ustawą o rachunkowości.

Jeśli zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub dyscyplinarne, dane osobowe zostaną zachowane do momentu zakończenia postępowania, z uwzględnieniem czasu na zastosowanie ewentualnego środka odwoławczego. Dane te, w przypadku roszczeń cywilnych, zostaną następnie usunięte po upływie terminu przedawnienia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

8.    TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych masz prawo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądać sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądać usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. żądać przeniesienia danych,
 6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (w tym wnieść sprzeciw wobec profilowania oraz skorzystać z innych praw związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji),
 7. wycofać swoją zgodę i wnieść skargę do organu nadzorczego.

8.1.       Prawo do dostępu

Masz prawo otrzymać od Gosia Lammers potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, żądać dostępu do tych danych osobowych.

Masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych. Gosia Lammers może żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu identyfikacji lub stworzenia kolejnych kopii, może również pobierać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych.

8.2.       Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od Gosia Lammers sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. W zależności od celów przetwarzania masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8.3.       Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać od Gosia Lammers usunięcia swoich danych osobowych i Gosia Lammers może być zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych. W takich przypadkach Gosia Lammers nie będzie w stanie dalej świadczyć usług na Twoją rzecz.

8.4.       Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach pasażer ma prawo żądać od Gosia Lammers ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W takim wypadku odpowiednie dane zostaną oznakowane i będą mogły być przetwarzane przez Gosia Lammers tylko w określonych celach.

8.5.       Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które zostały przez Ciebie dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. w formie cyfrowej) oraz zażądać przesłania tych danych innej jednostce bez przeszkód ze strony Gosia Lammers, o ile takie przesłanie jest technicznie wykonalne.

8.6.       Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Gosia Lammers Twoich danych osobowych, w tym wobec profilowania, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a Gosia Lammers może być zobowiązana do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co więcej, jeśli Twoje dane osobowe pasażera są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Gosia Lammers, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu dotyczących Ciebie danych osobowych.

Informuję, że Gosia Lammers nie stosuje mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z RODO.

8.7.       Prawo do wycofania zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody możesz w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny bezpłatnie wycofać zgodę, klikając link umieszczany w każdym newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, Gosia Lammers może nie być w stanie świadczyć na Twoją rzecz wszystkich lub części żądanych usług.

8.8.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznałbyś, że Twoje prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone, możesz także skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych i wnieść skargę do tego organu, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego Twego pobytu lub miejsca pracy bądź miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9.    W JAKI SPOSÓB GOSIA LAMMERS CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE?

Gosia Lammers wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych poprzez:

 • aktualizowanie danych osobowych;
 • ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie;
 • niegromadzenie i niezatrzymywanie nadmiernej ilości danych;
 • ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Gosia Lammers podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem (w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć), a także przed wszystkimi pozostałymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

10.         UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

W ramach swojej działalności Gosia Lammers może korzystać z usług różnych podmiotów przetwarzających dane i zewnętrznych dostawców usług w celu obsługi i przetwarzania danych osobowych w określonych celach

Podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe maksymalnie tak długo, jak zawarta z nimi umowa o przetwarzaniu danych zachowuje ważność i pozostaje w mocy, lub dopóki są zobowiązane do przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Gosia Lammers może ujawniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów zewnętrznych (odbiorców) do celów opisanych poniżej:

 • zewnętrzni dostawcy usług, których Gosia Lammers angażuje w przetwarzanie danych, w tym w szczególności realizujący usługi przetwarzania płatności, usługi wsparcia informatycznego, a także prowadzący usługi księgowe,
 • operatorzy kart kredytowych i dostawcy usług płatniczych na potrzeby realizacji płatności rozpoczętych przez pasażera na stronie internetowej,
 • podmioty zewnętrzne takie jak kancelarie prawne, sądy, inne organy lub dostawcy usług w celu wyegzekwowania lub realizacji wszelkich umów zawartych z pasażerem;
 • organy rządowe i organy ścigania, takie jak policja i organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Gosia Lammers.

10.1.   Podmioty przetwarzające dane

Gosia Lammers zatrudnia określone podmioty zewnętrzne w celu zapewnienia wsparcia podczas świadczenia usług nabytych od Gosia Lammers. Takie podmioty zewnętrzne świadczą następujące usługi:

 • usługi przetwarzania płatności;
 • usługi wsparcia informatycznego;

10.2.   Organy rządowe i organy ścigania:

Gosia Lammers może przekazać dane osobowe organom rządowym lub organom ścigania, takim jak policja i prokuratura – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Gosia Lammers.

11.         PLIKI COOKIE

W trakcie korzystania ze strony internetowej Gosia Lammers przeglądarka zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie. Gosia Lammers wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są zawsze aktywowane, gdyż jest to konieczne do poprawnego działania strony. Pliki cookie zapisywane do celów analitycznych pomagają udoskonalić stronę internetową Gosia Lammers i zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika. Pozostałe pliki cookie są wykorzystywane do poprawy wygody korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych treści oraz do umożliwienia użytkownikowi przekazywania informacji. Proszę pamiętać, że w zależności od wybranych ustawień niektóre funkcje na stronie internetowej mogą być niedostępne lub Gosia Lammers może nie być w stanie przedstawić użytkownikowi spersonalizowanych treści.

12.         STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Gosia Lammers udostępnia dla Twojej wygody i informacji pasażera linki do innych stron internetowych na swojej stronie internetowej. Proszę mieć świadomość, że inne strony internetowe mogą być własnością innych firm i organizacji lub być przez nie zarządzane i że mogą mieć inną politykę bezpieczeństwa i politykę prywatności. Gosia Lammers nie ma kontroli nad informacjami, materiałami, produktami ani usługami dostępnymi na innych stronach internetowych i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności.

13.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Gosia Lammers nie odpowiada za wykorzystanie danych pasażera przez podmioty zewnętrzne, jeśli ich wykorzystanie jest dozwolone na ich potrzeby własne. W przypadku gdy te podmioty zewnętrzne uznaje się również za administratorów danych, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r.